Skip to main content

REKONSTRUKCIJA SUPRAAORTALNIH GRANA

If you donot know where you are going, you will probably end up somewhere else.

Raymond Hul

Perkutana transluminalna angioplastika supraaortalnih arterijskih stabala sa stentom moguća u je u velikom broju slučajeva.

Hirurške rekonstrukcije su napretkom u hirurškoj tehnici, intraoperativnom monitoringu, intenzivnoj nezi i anesteziologiji postale bezbednije i efikasnije.

Velika aneurizma subklavijalne arterije koja se zapaža kao pulsirajuća rezistencija supraklavikularno.

Supraklavikularna icizija i pristup ekstratorakalnom segmentu subklavijalne arterije koja je aneurizmatski dilatirana.

Aneurizme i traumatske lezije supraaortalnih stabala često zahtevaju direktan pristup. Transtorakalne rekonstrukcije supraaortalnih grana bile su udružene sa značajnim postoperativnim mortalitetom i morbiditetom. Zbog toga je vladala tendencija ekstratorakalnih ekstraanatomskih rekonstrukcija (subklavio-karotidni, subklavio-subklavijalni i aksilo-aksilarni by pass). Posebno za pacijente u

kojih je torakotomija skopčana sa velikim opštim rizikom. Usavršavanjem operativne tehnike u savremenim uslovima smanjen je mortalitet kod elektivnih transtorakalnih arterijskih rekonstrukcija na oko 3-5%. Tako su stvoreni uslovi za “povratak” na transtorakalni pristup.

Argumenti za “povratak” transtorakalnom pristupu supraaortalnih grana su:

  • Mortalitet i morbiditet transtorakalnih arterijskih rekonstrukcije je smanjen.
  • Transtorakalna rekonstrukcija je često neizbežna. U bolesnika sa multiplim lezijama na početnim segmentima sve tri grane aortnog luka ekstratorakalni pristup ne može da obezbedi adekvatni proksimalni ”inflow”.
  • Direktne transtorakalne rekonstrukcije imaju znatno bolju dugoročnu

prognozu u odnosu na ekstraanatomske by pass graftove, pa su poželjnije kod mlađih bolesnika.

U gornjem medijastinalnom otvoru se u bliskom anatomskom odnosu nalaze četiri arterije koje dovode krv u mozak i gornje ekstremitete, što pruža mogućnost da se primeni transpozicija. Svaka od okludiranih supraaortalnih grana se može transponirati u susednu, sa dobrim ranim i udaljenim rezultatima. Kod okluzivne bolesti, moraju se uzeti u obzir obim i lokalizacija aterosklerotske lezije, moždana ishemija, opšte stanje bolesnika i lično iskustvo hirurga.

Hirurški pristupi supraaortalnim stablima

  • Medijalna sternotomija je najbolji pristup brahiocefaličnom trunkusu i orificijumu leve zajednička karotidne arterije.
  • Direktan pristup na levu potključnu arteriju obično zahteva levu torakotomiju.
  • Desna potključna arterija, desna zajednička karotidna arterija i distalniji delovi leve potključne arterije su pristupačni iz transcervikalnog pristupa.