Skip to main content

Akademik
prof. dr Đorđe Radak

Đorđe Radak
Opšti i vaskularni hirurg;
Redovni profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu;
Direktor Klinike za hirurgiju Euromedik, Beograd;
Šef katedre za vaskularnu hirurgiju sa angiologijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2003-2019

Biografija
Rođen u Vršcu, 31. jun 1956.
Medicinski fakultet u Beogradu je završio sa prosečnom ocenom 9,70.
Usavršavao se kao mladi hirurg, dobitnik stipendije Nemačke vlade (DAAD), kod čuvenog Prof. Vollmar-a. Stečena znanja je ugradio u razvoj Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, gde je okupio i motivisao grupu mladih hirurga sa naučnim ambicijama. Đ. Radak izvede godišnje oko 600 vaskularnih operacija, a tim koji je formirao godišnje uradi oko 2.000 arterijskih rekonstrukcija i oko 300 endovaskularnih intervencija, sa rezultatima na nivou velikih svetskih centara.
Specijalizaciju iz opšte hirurgije (1986), kao i užu specijalizaciju iz vaskularne hirurgije (2002) završio je sa odlikom. Magistrirao je i doktorirao na eksperimentalnoj aterogenezi. Prošao je uspešno kroz sva nastavna zvanja, od demonstratora anatomije do redovnog profesora hirurgije.


Đorđe Radak je najveće interesovanje stručne javnosti izazvao uvođenjem
Everzione endarterektomije karotidnih arterija (1993), kao revolucionarno nove metode, prolazeći kroz fazu ranog skepticizma okoline do potpunog prihvatanja i najveće serije operacija u Evropi (preko 15.000).
Uveo je nove metode u oblasti rekonstrukcija supraaortalnih grana i vertebralne arterije..
Razvio nove pristupe u hirurgiji aneurizmatske bolesti aorte
Učestvovao je u prvim transplantacijama jetre i pankreasa.

Pokrenuo je modernu endovaskularnu hirurgiju (ugradnja stent-grafta zbog aneurizme torakalne aorte, 2004 i prve “hibrid“ procedure u lečenju multiplih lezija supraaortalnih i perifernih arterija (2013) primenom endovaskularne u kombinaciji sa otvorenom vaskularnom hirurgijom.
Dizajnirao je i uveo u svakodnevnu upotrebu Bazu podataka za prospektivno praćenje rezultata lečenja.

Bio je mentor za preko 30 magisterijuma, doktorskih disertacija i radova uže specijalizacije.
Praktično je obučio više od 60 vaskularnih hirurga iz zemlje i inostranstva.

Đorđe Radak je glavni istraživač u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima. Reviewer je u Journal of Vascular Surgery, Angiology i drugim časopisima sa visokim impakt faktorom.
Bio je prodekan Medicinskog fakulteta u Beogradu (2002).

Naučni rad
Publikovao je više od 940 radova. Baza Scopus prikazuje više od 200 radova publikovanih u celini u časopisima sa impakt faktorom. Objavio je 105 poglavlja u međunarodnim knjigama i domaćim monografijama. Urednik je u 8 knjiga. Jedini je autor 3 knjige koje su specijalizanti hirurgije prihvatali kao “bukvare” hirurške tehnike:
“Hirurški pristupi arterijama”,
“Revaskularizacija mozga” i
“Karotidna hirurgija”.
U bazi podataka Science Citation Index i Web of Science pronađeno je više od 1900 citata (uz 1307 “on behalf” citata), a u bazi Scopus preko 950 citata. Hiršov indeks (h–index) je 17.
Publikovao je inovativne naučne radove pokušavajući da rezultate dobre hirurgije oplemeni bazičnim istraživanjima, da prevenira komplikacije i približi se tretiranju genomskih, proteomskih i metaboličkih uzroka ateroskleroze i aneurizmatske bolesti.
Bio je član upravnog borda u European Society for Vascular and Endovascular Surgery, do 2006. i International Union of Angiology (IUA), od 2002.
Predsednik Sekcije za angiologiju i vaskularnu hirurgiju Srpskog lekarskog društva je bio od 2002. Redovni je član Akademije medicinskih nauka SLD i član Naučnog veća Akademije. Aktuelni je predsednik Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije.
Za dopisnog člana SANU izabran je 5. novembra 2009, a za redovnog 2015.

KAROTIDNA HIRURGIJA – Đorđr Radak