Skip to main content

ARTERIOGRAFIJA SUPRAAORTALNIH GRANA

  • 6.5. SINGLE PHOTON EMISIONA KOMPJUTERIZOVANA
    TOMOGRAFIJA SPECT

SINGLE PHOTON EMISIONA KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA SPECT spada u nuklearno-medicinske metode. Izvodi se ubrizgavanjem radioaktivno obeleženog (Jod 123, Tehnecijum 99m, Ksenon 133) radiotrejsera koji se detektuje rotirajućom gama kamerom. Digitalizovana informacija se pretvara u trodimenzionalnu sliku.

SPECT se izvodi ambulantno. Foton emisiona kompjuterizovana tomografija pruža informacije o regionalnom cerebralnom protoku i odgovoru lokalne hemodinamike na vazodilatatorni stres. Primenjuje se zajedno sa acetazolamidom (TCD) u proceni očuvanosti vazodilatacionog odgovora arterija mozga i kompetentno stilokalnogkolateralnog sistema. Suština SPECT metode je mogućnost da nas obavesti o hemodinamskim efektima lezija na arteriji, vaskularnoj rezervi i kolateralnim sistemima. Odgovori na ova pitanja će omogućiti da predvidimo kratkoročni i dugoročni efekat revaskularizacije ishemičnog mozga.

SPECT (Technetium 99m): distribucija radioaktivnog izotopa ukazuje na infarkciju u zoni perfuzije srednje cerebralne arterije levo.