Skip to main content

ARTERIOGRAFIJA SUPRAAORTALNIH GRANA

  • 6.2 ARTERIOGRAFIJA LUKA AORTE (arkografija)

ARTERIOGRAFIJA LUKA AORTE (arkografija) sa pojavom MSCT angiografije gubi svoje mesto. Selektivna arteriografija treba da prikaže karotidnu bifurkaciju, ali i proksimalne i distalne arterije. Arkografija se izvodi punkcijom femoralne arterije, kateterizacijom i ubrizgavanjem jodnog kontrasta u predelu luka aorte (metod po Seldingeru). Selektivna arteriografija karotidne, subklavijalne ili vertebralne arterije indikovana je ako treba precizno vizualizirati distalne lezije na ovim arterijama. Arteriografija treba da se obavi u tri projekcije (neutralna, desna i leva pozicija). Preporučljiva je panangiografija zbog mogućnosti istovremenog postojanja intrakranijalnih aneurizmi.

Arteriografija je suverena u otkrivanju anomalija broja, položaja i grananja supra- aortalnih grana. Arteriografija prikazuje dvodimenzionalnu sliku intraluminalnog stuba jodnog kontrasta, pa je logično da se pri proceni ulceracija površine karotidnog plaka javljaju poblemi. Prilikom pregleda moguća je pojava prolaznog, cirkularnog spazma zbog reakcije na kontrastno sredstvo.8-12

Histološka kompozicija i heterogena struktura plaka ne mogu se dijagnostikovati na osnovu klasične arteriografije niti DSA. Ove informacije pru- ža Duplex-sonografija. Loše strane arkografije su: slaba pouzdanost u detekciji komplikovanog plaka, slabo prikazivanje intrakranijalnih arterija, upotreba kontrasta, neophodnost kateterizacije. Arteriografija je neprijatna za bolesnika.

Komplikacije arteriografije luka aorte su: postkateterizacioni femoralni hematom, disekcija femoralne arterije, embolizacija zbog fragmentacije prizidnog artrijskog tromba, tromboza arteriosklerotičnog segmenta, alergije na kontrast. Učestalost komplikacija je ispod 1%. Međutim ako se ima u vidu da je rizik od ozbiljnih komplikacija kod karotidne endarterektomije 1-2%, jasno je zašto postoji tendencija izbegavanja arteriografije. Indikacione odluke se sve češće donose na osnovu neinvazivnog ispitivanja.

MSCT – precizna analizua
morfologije lezija
supraaortalnih arterija

Skoro potpuna okluzija brahiocefaličkog trunkusa sa dugačkom totalnom trombozom zajedničke karotidne arterije levo

MSCT karotidna angiografija pruža mogućnost istovremenog sagledavanja karotidnih i drugih arterija koja koje ishranjuju mozak, ali i moždanog parenhima kao cerebralnog venskog sistema.

 

Stenoza unutrašnje karotidne arterije MSCT angiografija pruža mogućnost sagledavanja okolnih struktura glave i vrata

MSCT trodimenzionalna rekonstrukcija unutrašnjeg pogleda na karotidnu stenozu.

 

MSCT angiografija pruža mogućnost analize cerebralnih arterija. Willis-ov poligon je očuvan.

Nema značajnih ateromatoznih lezija cerebralnih aneurizmi. Nema neoplastičnih lezija.

Willis-ov poligon sa odsutnom desnom ramus communicans posterior i okludiranom desnom vertebralnom arterijom.

Slučajno otkrivena velika aneurizma prednje cerebralne arterije MSCT u bolesnika koji se pripremao za karotidnu rekonstrukciju.

Subokluzija proksimalnog segmenta zajedničke karotidne arterije.

Subclavian steal syndroma sinistri, segmentna aterosklerotična okluzija prevertebralnog segmenta subklavijalne arterije.

 

Levostrani subclavian steal syndrom. Seelektivna transfemoralna arteriografija pokazuje da leva zajednička karotidna arterija potiče od brahiocefaličkog stabla (truncus triplex). Leva subklavijalna arterija je kompletno okludirana od svog početka.

U kasnijoj fazi snimanja se leva vertebralna arterija puni retrogradno.

MSCT trodimenzionalna rekonstrukcija prevertebralne okluzije subklavijalne arterije.