Skip to main content

KINKING I COILING KAROTIDNIH ARTERIJA

  • 15.1. HIRURŠKA KOREKCIJA ELONGACIJE

HIRURŠKA KOREKCIJA ELONGACIJE

Cilj hirurške terapije je eliminacija simptomatskog kinking-a (coiling-a), sa uzgrednom endarterektomijom ako postoje pridružene arteriosklerotične lezije.

Resekcija elongiranog segmenta arterije sa reanastomoziranjem daje odlične rezultate i postala je metoda izbora. Uzgredno se može, ako je potrebno, uraditi endarterektomija.

By pass procedure se rade da bi se kinking premostio autovenskim ili sintetskim graftom. U slučaju da se redundantni konglomerat karotidne arterije ne može ispraviti, izvodi se resekcija sa interpozicijom grafta.

Operacija se može izvesti u regionalnoj ili opštoj anesteziji. Obično je neophodan visoki pristup distalnom delu unutrašnje karotidne arterije. Uvek treba mobilisati čitavu unutrašnju karotidnu arteriju, do baze lobanje (foramen caroticum), da bi smo bili sigurni da ne zaostaje dodatni kinking na višem nivou. Elongiranu arteriju treba resecirati tako da se njenim reimplantiranjem u nivou karotidne bifurkacije eliminiše elongacija. Mnogi pacijenti sa arteriosklerotičnom stenozom imaju kinking (oko 40%). Mnogi pacijenti sa kinkingom imaju uzgredno aterosklerotičnu stenozu karotidne arterije (20-40%). Everziona endarterektomija značajno pojednostavljuje operaciju.

Ako postoji sumnja na fibromuskularnu displaziju intraluminalni dilatator, odgovarajućeg promera (4-5mm) treba plasirati u unutrašnju karotidnu arteriju do nivoa koštanog kanala. Tako će se osloboditi sve eventualne membranozne tvorevine po tipu intimalne ili miointimalne displazije.

Protektivni intraluminalni shunt prilikom resekcije (endarterektomije) i reimplantacije treba primenjivati selektivno. To znači:
(1) raniji ipsilateralni cerebrovaskularni insult,
(2) kontralateralna karotidna okluzija,
(3) intraoperativni znaci cerebralne ishemije prilikom klemovanja karotidne arterije.

Reimplantaciju skraćene unutrašnje karotidne arterije najbolje je uraditi tako da se sačuva anatomski integritet karotidne bifurkacije. Evertirajuća produžna sutura atraumatskim šavom (Prolen 6-0) treba da ostavi za sobom glatku unutrašnju površinu arterije. Ovo je najdelikatniji deo operacije. Pošto je patološka elongacija nastala zbog kongenitalne slabosti zida ili degenerativnog procesa arterije, ona je fragilna. Zato je ova jednostavna operacija delikatna i zahteva tehničku perfekciju.

Rezultati

Peroperativni mortalitetom je ispod 1%, a postoperativni morbiditet neznatan. Neurološki simptomi moždane ishemije povlače se u oko 85% pacijenata. U preostalih 15% pacijenata perzistira simptomatologija. Najmanji procenat poboljšanja javlja se kod pacijenata sa globalnom (nespecifičnom) neurološkom simptomatologijom, kao i u slučaju težeg preoperativnog neurološkog deficita. Najbolji rezultati postižu se kod bolesnika sa epizodama fokalnih TIA, sa pozitivnim testom izazivanja simptoma forsiranim pokretima glave i vrata. Recidiv kinking-a i coiling-a je retka pojava, a može se desiti kod bolesnika sa nekontrolisanom hipertenzijom. Udaljeni rezultati govore u prilog hirurškom lečenju.

Visoki kinking unutrašnje karotidne arterije sa aneurizmom i subadventicijalnim hematomom.

Termino-terminalna anastomoza nakon resekcije i intraluminalne dilatacije (Prolen 6/0;7/0).